Huisreglement (versie mei 2018)

Documentcode PRO-HRC-V2.0-okt-2008

Praktijk: Spruyt Fysiotherapie                                                  

 • Dit reglement wordt aan iedere patiënt /cliënt overhandigd bij aanvang van de fysiotherapie, cursus en/of trainingen en is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement.
 • Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.
 • U dient zelf uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut, als u geen aanspraak meer kunt maken op vergoeding vanuit uw verzekering, door wat voor omstandigheden dan ook. U ontvangt dan zelf een nota. De praktijk is niet verantwoordelijk voor voldoende vergoeding van uw zorgverzekeraar voor fysiotherapie.
 • De tarieven die de praktijk hanteert, vindt u op onze website en in de wachtkamer. Voor informatie over de vergoeding van een chronische indicatie, of urine incontinentie kunt u onze website raadplegen.
 • Na herhaald verzoek om betaling, dragen wij de nota over aan incassobureau Medicas te Breda.
 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:
  • Kwaliteit dienstverlening: Iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie (CKR) en Het Keurmerk Fysiotherapie.
  • Klachten: Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de fysiotherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw probleem voorleggen aan de Komt u er dan nog niet uit dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van Het Keurmerk Fysiotherapie. Informatie hierover kunt u bij de praktijkhouder vragen.
  • Privacy: De therapeuten en het ondersteunend personeel hebben geheimhoudingsplicht. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). U kunt onze privacyverklaring raadplegen op www.spruytfysiotherapie.nl.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor, zowel directe als indirecte, vermissing of schade aan de eigendommen van de patiënt/cliënt.
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 • U wordt tijdens het oefenen in de oefenzaal, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek sportkleding en schone (binnen) sportschoenen te dragen en een handdoek mee te nemen.
 • De apparatuur in de oefenzaal mag zelfstandig gebruikt worden, nadat instructie is gegeven en toestemming van de fysiotherapeut is verkregen. Als zich een gebrek aan de apparatuur voordoet, dient u dit direct te melden aan de fysiotherapeut.
 • Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van een ouder of begeleidend fysiotherapeut de oefenzaal betreden. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de fysiotherapeut mag dit zonder begeleiding!
 • Als u deelneemt aan de Fysiosport- of ZwangerFit-groep, dient u een voorgenomen vakantie van 2 weken of langer, een maand van tevoren aan de begeleidende fysiotherapeut te melden. In dit geval zal het bedrag in mindering worden gebracht op het verschuldigde maandbedrag. In alle andere gevallen zullen we het doorberekenen.
 • De praktijk is van maandag tot en met zaterdag geopend. Kijkt u voor de actuele openingstijden op onze website of in de mededelingen map in de wachtkamer. Wij zijn van maandag t /m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00- 17.00 Ook kunt u ons 24 uur per dag via de mail berichten via info@spruytfysiotherapie.nl, via www.spruytfysiotherapie.nl of de voicemail van de telefoon inspreken. De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 3 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.

Spruyt  Fysiotherapie

Modelregeling fysiotherapeut – patiënt

 • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.
 • Zowel u, als de fysiotherapeut, zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.
 • De fysiotherapeut heeft de plicht u duidelijke informatie te geven over het voorgestelde onderzoek en behandeling. De fysiotherapeut zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is te verstrekken aan de fysiotherapeut. Alleen dan kan de fysiotherapeut u een goede behandeling bieden. U dient voorafgaande aan de behandeling het voorgestelde behandelplan goed te keuren.
 • De fysiotherapeut respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen.
 • U mag van de fysiotherapeut een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de fysiotherapeut met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.
 • Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een fysiotherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privéleven van de fysiotherapeut te respecteren.
 • De fysiotherapeut houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier.
 • Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een fysiotherapeut.